The Article With A Curse

From Illogicopedia
Jump to navigation Jump to search

Oh no.You have clicked on THIS article.You have one last chance to either go to this article or click that big 'X' button.


Ayayay![edit]

Hahalala!


Ananongoanongng


ginginawaawa


mmoo?


Babakitkbakitit 


mmoo


babangng


binabinabasabasa


iitotitoo?


link


Babakitkbakitit


mmoo bbaa iitotitoo gingi


nawaawa? Hihindinhindidi mmoo bba


a alalamam nnaa iitotitoo


aayy mmayamayy VIVIRUSRUS? Wawalala kkaa talatalaganggang isisipip.Hahalala,lalagotglagotot kkaa nnaa.