The Longest Word Ever

From Illogicopedia
Jump to navigation Jump to search

FUIRSNIUGNROSGIUOISGUOGIUPOIBERBWIPEPOIWIOBGEGVUYNOEVSOYBVOBYVRSVUOVYRSYVUSTVSUVVUYNUBUSVIDNUSUIVSCIUDFNUVIOSRTUNRTUYTVOVBNVTIBYUVDTUYBRYUDSGBVYUVUIVNFUDIVRYBVSUIRIVDSBVSUDVBUYIXUBYVUIUYSYUBUBYUSVBYUVTIBUSURTVRUBIDJHBYSUSBSUSYHJSRBVUKHYRSKUYRVSYUURVOSPSSOYUIDPSDJBOXCZOVIWSBYIWSUISBYVIYBSEWUQWEUOERYNICTFNXAAAAAAAAAAEDXMAOMFYHMYFLYCFSNCFYSANEGYCCGNNEYSAGUYGEYGGYYYYYYYQRYYYYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUDYFFJHFYGUJUJFTGUFFUFIJUYF