Pikachu Language

From Illogicopedia
Jump to navigation Jump to search
Pika! ϞϞ(๑⚈ ․̫ ⚈๑)∩ Pika chu chu pika! (๑• .̫ •๑)

ikachuuuuuu!poop chu) pika pikachu pika Pikachu PIKA pika pikachu pika PIKA pikachu. Pikachu, pi-ka-chu, PI-KA-CHU!!! Carole Boston Weatherford/Pikachu pika pikachu. Pikachu pika-pika chu-chu pi-chu pikachu. Pika-pika chu-chu pi-chu pikachu? PIKA! Pikachu pika pikachu... ξ(^ω^)ξ

Pikachu pika pika pika, chu? Pika pika pika, kachu? Pi pii Chuuu! Pi chuuu! Pika pikachu pika. Pikachu pi-pi pika Pikáchu ka-ka pika. Pika Pikachu, Pikachu, Pikachu, pika Pikachu! Pikachu pika Pikachu pikachu pika Pikachu ... pika Pikachu. Pi Chu Chu pikachu, pikachu Chu Chu Pi, pikaaa! Pikaaa! Pi-kachu pikachu pikachu. Pi-kachu, Chuchu. Pikachu chuchu pika-pika chu-chu pi-chu. Pika-pika chu-chu pi-chu! Pika kachu. Chuchu, pika kachu!

CHU! Pika kachu chuchu pikachu! PIKA pika Pikachu pika PIKA Pikachu pika-pika chu-chu pi-chu!

Pika?

Oh, f*** this. I'm going to go electrify some people. Ϟ(๑⚈ ․̫ ⚈๑)~ ː̗̤̣̀̈̇ː̖́.•