Ω

From Illogicopedia
Jump to navigation Jump to search

'OH! Mega! It looks like a pair of bums

How to apply[edit | edit source]

Apply Ω on to wounds and sandwiches alike. Use with no caution at all.

Numerical Properties[edit | edit source]

Main article: Infinity-1#Omega


it's just . but calculatable. like, it can do add, subtract, multiply, divide, even take an exponent! Vsauce approved.^v^

Reap also[edit | edit source]


Ancient Greek Letters of Insanity:
Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Ϝ | Ϻ | Ϟ | Ͳ
Numbers of Sanity:
-4 | Zero/0 | 0.0001 | 0.167 | Zero Point Nine Reccuring/0.9999999999999 | One/1/First | Two/2/Second/No two | Three/Third | π/3.1415926535897932... | Four/Fourth | Five/5/Fifth | Six | Seven | Eight/8 | 8.386023 | Nine/9 | Ten | Eleven | Tenteen | 16...16 | 17/number | 31 | 32 | 42 | 43 | 45 | 57 | 61 | 64 | 69 | 71.8 | 88 | 91 | A hundred/100 | 111 | 116 | 118 | 300 | 333 | 400 | 419 | 420 | 555 | 617 | 666 | 789 | 909 | 1111 | 1337 | 1973 | 1984 | 1987 | 1992 | 2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 | 2014 | Over nine thousand/9001 | 10000 | 69420 | 328742 | 104270865 | 111,766,361 | 13809827354 | 73020590879353 | 333333333333333 | +9 trillion | +6 octillion | Googol | Bunch of 1s | Babblion | Bajillion | Kajillion | Googolplex | Infinity | Ercjivredwisdenaxsengievk

Natural numbers

Numbers of Insanity:
Infinity-1 | -0 | Bleen | Numbers of the Alphabet | 4 8 15 16 23 42 | 64 (Wikipedia) | 99 Red Balloons | 202.142.129.178 | 64 304 427 796 201 678 062 3 040 | Flargleflex | Igh | Morbillion | The number q | Zilch/Zrilch/Zkilcch | ω | υ | BANANA | 18 19 20 | Illogicillion