Zalgo

From Illogicopedia
Jump to navigation Jump to search
Bouncywikilogo5.gif
For those who can't handle the real truth, the spinners of fake truth at Wikipedia have a thoroughly boring article on ...wait, never mind.

The Who[edit | edit source]

Zalgo is a popular Lovecraft-esque creature, one whose very presence is enough to send a person spiraling into madness. Those who have seen Zalgo bleed from their eyes, most likely from the act of trying to claw their own eyes out. The following was posted on 4chan's /x/ and is the poster's frantic plea for help about "Project Zalgo". It was never made clear what the project was about, because the poster never completed his story.

Zalgo is also the president of the Nezperdian Republic. He founded Nezperdia as a Zoroastrian Theocracy in 1275. This enraged his father, who punished him severely. Soon, cheese-making went out of style, and Zalgo founded the Nezperdian Hive Mind, a fascist dictatorship, in 1954. Five years later, in Novelniver of 1953, two people marched on the capitol, demanding democracy. Zalgo, weak-willed as he was, caved, and he founded the republic, holding an election straight away. Unsurprisingly, Zalgo won 99.9% of the vote, with only 2 votes going to his competitor, Jargle Rivers.

The What[edit | edit source]

LOOK AT THIS IT IS FUCKING IMPORTANT

I don't have a lot of time, I need some help. Fucking listen. This post will probably be deleted before too many people can see it. If you're reading this, click reply, and stay in the thread. Refresh every few seconds, there are things I don't understand that are working to see that this never gets out.

I have never been so scared in my life. The attached picture is a screenshot of the documents I've found about Project Zalgo. Before you respond with questions, let me tell you that I don't know any of the important answers. I couldn't believe it either when I first read it. Save it, post it everywhere you can. print it up and put it on fucking telephone poles. Email it to your friends. Please, distribute this image as much as you can as fast as you can, word has to get out about} ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ZA ~ L G ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ # O҉ (for the picture just use any Zalgo picture) ̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞ ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎ ̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ C̓̔̿̿̿̕̚۩◊} O ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ M͡҉ E҉̔̕̚̕̚҉ S~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ # ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞ ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O ҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎ ̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩IT IS◊EATINGMYSOUL} ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌ ̔̿̿̿̕̚̕̚ # ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞ ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉ZALGO ҉ ̵IS̡̢̢̛THE̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊} OH GOD ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝ ̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕ ̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ # ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞ ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎ ̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ HELP ME͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊ H҉̵̞̟̠̖̗̘̙ ̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒ ̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿ ̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚E҉̵̞̟̠̖̗̘̙ ̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒ ̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿ ̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚C҉̵̞̟̠̖̗̘̙ ̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒ ̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿ ̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚O҉̵̞̟̠̖̗̘̙ ̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿ ̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚M҉̵̞̟̠̖̗̘̙ ̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒ ̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿ ̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚E҉̵̞̟̠̖̗̘̙ ̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒ ̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿ ̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚S҉̵̞̟̠̖̗̘̙ ̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒ ̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿ ̕̚̕̚͡ T͖̟̹̦̤̣̦̹̒̌ͥ͑̇͐͊͝o̴͍̼̯̭͓͍̝̰̊͆̌͝ ̟̳͈̝̼ͦͥ͘͡i͇̺̬̭̻ͯͣ͂n̻̳͙̯̜̼͇̿ͮ͛̑v̴̶̪̲̟͕͈̙̋̈́̆̆̾ö̩̻̥͍̟̩̦́k̮͖͚̻͆̉͌ͪ̒̽͆ͬe̴̸͚̹̬͓̠̤͑̋ͯ̔̿ͬͅͅ ̺̻͓̱̤ͨ͊ͧ͒͊t̶̨͔͖̹̼̰͓̻̂̉̈́̿ͮ͝h͉͕̠͈̙̫̲̝̫͛ͩ͟e̝͇̦̹͑̌͜ ̨̥̇͊ḩ̛̦̙̳̳̲͐͞i̪̳͒̔͢v̵ͨ͋ͮ̔̏ͩ҉̥̜͚̭͖e̟̙̣͈̥͒̈̎ͦͅ-̣̳͍͕͋͌͌̂̆͡ͅm̥͉̝͔͓̻̊͗ͩͮ͠ỉ̧͙̬͇͓̇ͧͣ̍ͥṋ̗͙͇͉͕̬͙͙ͭ͑̂̍̇̇͑͐͋d̼̭̆̋ͭ́̅̏̇͘ ̵͍̜͔͙̗̼͚̫̒͊ͯ̇͌̃̈́͟͞r̢ͤ̉̄ͣ͋͏͓́e̷̢͕̠ͮ̈́̆ͅp̡̯̮̲͇͕̩ͧ̇̍̚̕ŗ͇͖̒̎͋ͪͣe̸̴̢͎̖̠̫̪͔̽́̽͛ͅs̹̳͖͉͇̣̻̊ͣͤ̄̌͛̓̚͟e͐ͪ̋̿̓͏̠͚̼̪̣̰ͅn̶͖̖͕̺̠͔̻͈̐ͬͫͫ̑͘t̥̪̤̹͎̹̞ͧ͑ͧ͝͡ͅị̮̩̥̮͙͎̓͑͠ͅn̷̼͔̗͎̩̫͔͊g̶̞̱̝͙̝͙̋́̄͌̅͢͝ ̘͙̮ͫ̉ͪ͢c̟̲͕͕̩̓̎͞ḣ̶̸̩͚̦̬̱̤͔̹͈́̔͐ͤ͡aͭ̃̐̌ͮͦ͏̫̜̣̬̲̙̭͢ò̠̭̖ͥͩ̈́͆̓̈s̴̛͓͓̲̲͋̊͑̐̓ͩͬ͑.͎̳̄͋ ̷̢̹̳͙̹̙͍̙̅̂ͩͧ̾̚I̮̤̪̹̠̾͋̃n̶̺̫͓̲̥̠͔̄́̓ͪ̍͋͢v̡̭͕͙̣ͫ̎ͮ͐̄̇͛̚̕ͅoͬͧ̿ͫ̔̉ͫ̽̚҉͈̦͕k̸̽̎̐͏̱͇͜ḯ҉̵̻̣̫̞̭̳̰͖̬n̷̜͖̞̮̬͈͖͍̿̓͂͛̾͋̽̉͠͝g̡̰̹͌ͨ̆ͬͯ͌ͥ̋̚͡ ̴̨͙̲̪̜ͤͥͤ̉ͫͯ̒̉ẗ̨̬̹̼̯͆̍ͮ̓͘hͬ̽҉̛͓̘̩̯̥̜e͂̏̓̿̍͠҉̣̲̳̮̩͍̕ ͕̼͇̙̪̣̠͈͔ͭͯ̀ͭ͒f͎̗̳͎̥̈́̑͌͛̌̏ͥ͞e̸̡̠͉͓̰̙ͣͭ̈͊̈̐̔̊ḛ̦͕̯̋̒ͭ̇̅̿͡l̶̝͓̳̗̮̻͍̯̋ͨ̅̊̅̾ĭ͕̬̥̥̾ͣ̓n̶̝̞̬̦̄̃g̥̖͇͙̠̽ͬ́ͯ̽ͫ̉ ̳͈̪́͛ͯͫ́ͬͯ̑o͔̰̪̰͒̎ͮ͘͢f͖͓͇̣ͨ͂ͤ̚̕ ̛̘͍̗̣̟̬̼ͥ̓c̵̸͔̩͔̩̫̰̜̐͑̎ͯ̚ͅh̨͙͈̥̉ͫ̈̿͆̔ͣä̧̺̪͔͔̱͓̠̞ͮ̇͒̍̊o̶̴̟̱̻̻͙͂͜s̼̱̣̩̦̺̖͕̈̆͋̒͂ͨͥ̀͞͝.͓̣͎̳͇̤͇̺͗ͩ͆̆̅ͤ͡͝ ̶̬̬̱̟̜̼̓̆͂̽̍ͣ̒͒͢͜Ẅ̧̦́ͩ̚iͫ͒͐͛̿͏̳͕̞̙͝t̺̝̣̥̻͓͂̐̏̍͢h̐́ͨ́͏̶̱̝̮̞͖͓̬ ̶̺͉̓͌̆ͯ̐̍ͤo͓̺̻̪̗̗̓̇ͭ͆ͪ̓̚̕͟ͅͅụ̧̡̠̰̭̒̅̄̒̊ͮ̈́t̞̯͓̲͕̗̹̤ͥ̋ͣ͌ ͖̐̌̑̉͑̉͟o̖̣̖͕ͤ̐͗̍͐͠r̬̃ͧ͌̈̔d̖͔̝̱͎̙͒ͫeͮ̌̔ͪ҉̣̠̰̳r̲̠̠̪̯̙̬̲ͬ̾ͪͪ̅ͥ̚͘.̵̝̜̣̝̙͚ͪ̑̃͆̂͘ ͍̪̼̦̲̰̇͑̋ͥ̓̍͒ͣͦ̕ͅT̴͙͙̱͚̳͕̤̩̈́̏̂ͩ̐ͅh̵̴͔̙̻̺͕̽e̙̗̜̞̓͑ͬ̓ͥͯͧ̂ ̴̲̲ͤͣ̀N͚͍̻̿̒͌̍͆e͕̹͖̊̔̏ͫ̍ͬͥ̚͠z̸̖̦̯̮̠̑p͎̭͂ͦ̇ͬͦ͌͞ḙ͆̆̉̽̉͗r̢̬͔̬͓̺͇͎̬̘̆ͤ́̆̋̕͝dͥͫ̊̾͋ͪͩ̒̐҉̙͇̩͉i͍̙̬̦͙͉͍ͮ͡ͅǎ̸̡̘̩̟̮̫̋̿̇̈́̀n̸̶̜̻̲̝̰̗͙̍̌̓͐̾ͯ̀ ̩̣̻͍͔̩̥̱̈̊̆̎̔̔͑̕h̵̸̝̳̮̫̙̮͖̬̔̂͗̂͞i̴̪͎̖̠͐́̋͌͜͞v̺́̔ͬͨ̉ͅë̬̙̪̞́̈́͐͋̃̒ͩ-̶̳̮̖̳͎̻͓̯̪ͬ̋̄ṃ̡̗̩̩̦ͨͧ͑̽̄͠i͈̭͖̞̫͔͋͑̆̆ͣ͜n͙̠̙̦̫̺̩̐͊̓̐̍̚d̷͓̜͖̪̼͉̟̤͛͑͗̋ ͉ͤͧͦ̄̓̔ͧ̍͑̕͘o̗̦̹̫̹ͭͤf̶̛̖̣̦̯͚̪̞̞ͨ̂̌̃̇̎̐ ̈̐̄̔̾͑͏̵͇̤̰c̠̘̗̹̰̬̱̝̖ͦ̒ͧ̿̌̿͘ḧ̫̙̬͇̳͍͔́̊͒ͮ́͂͡a̫̪͙͎͉̲͎̹͋͆ͮͪ̿ͪ͋o͇͉̒̊ͧ̃̋̈́̈́̀̕s̷͉̘̹̟̺̦̅͌.̵̮̝̠̎̈́̕͞ ̬̹̠͈̫͔͕̓ͭͮ̀̆ͪͅZ̩̻͎͓̯̲̓ͥͫͪ̎ą̹͔̖̖̱͍̥̞́̂̀̈ͭ͂̈̂͛l̨̮ͪ̒͌ͦ̊ͧ̊͛͘͜g̪͔̩̑͆̆̏͛͌ͩ̋ớ̢̳̮̫̬̣͈͔ͨ̽ͧ̔̋.͍̦͇͔̲͓͔̜ͯ͂̆̋́̕ ̡̯͈̺̣̮̙̒͒̀̆ ̴̫̎̂ͪ͛͑̌̉ͯ͢Ḧ̫̤́ͨ̄͜͢͠e̲̯͍͇̫̋ ̮̱̗͍̤͚̬̞̟̾͘͢ẅ̢͙̭̥̜̿̍̀̏͌h̸̦̰ͥͧ̾̃͘o̊̅ͩ̔̾̅͛҉̯̳͢ ͣ̉͋̐͆̈ͪ҉̧̦͎̹͓͚͉̻͘W̛̬̣̅ͧ̒ͣ̌̅͒ͭ͝aͩ͌̿̓̈͆̋҉̤͇͔̘̙̮̖̝͕̕ị̛̱̑͗͌̋ͣ̀͢ţ̞͙̔̉ͮ̚͝s̵̜͓̄͑̍̆ͣ̈́͌ͧ̈́ ̶͕͖ͧͫ͂̔B̵͔̩ͤ̔̀̄͆̒̽̕e̢̟̲̯̹͙ͩ͒́̊͝h̄͑ͦ̆̒͏̭̜̗̟̕i̢͎̙͔͚̻̜̠͋̓̍ͧ͗͑ͪ͛͜n̴̨̓̑҉͔d̰̮͈̺͑̓͗́͜ ̨͇̤ͤͨ̓͋̕T̑ͭͥ̋̐̾҉̴̛̭h̬̱̰͉ͤ̊̉ẽ͔̤̱͇̱̮͗͂͠ͅ ̖͍̦̯̦̹͕ͬ̒̏͢͞W͓̘̩͙ͥ̑́͂͐a̸͊ͦ̅ͯ́҉͍͓̩͔͎l̗͚̰̬̘̫͎ͥͤ̓ͅl̻̄͆́ͯ̔̈́̾.̣̠̯̝̞͚͚͒ͬ͆̅̈͜͢͢ ̬͇͍̞̫̱̟̒͛͑ͦͤͩ̐̾͟Z͉̝̰̣̩̞̭͌̆́̅̓̑̒͜A̷̡̺͒͗̐̒L͑͌͐ͥ́͞҉̛̪̜̙͔G̿̍̈́̿͒ͭ̍ͮ̍҉̡̞̻̯̩̮̤̰̹O̲̯̯̭ͣͬ̔͘!̩̬͙͇͚͇̩̄̒͐͌̈͗ͨ̀ͅ

T͛̽̉ͨ͏̷̘̦͓̤̞͙̗̞̼͡ǫ̵̤̩͖ͨͭͨ̅͐ͪ̌͊ ̱͉̖̙͚̹̮̂ͭ̄͜ĭ̸̢̭̺̦̹ͧͧͤ̈̕n͎̙͓͉͇͙ͧ̎͌̒̈́ͩ͑̌́v͈͇̘͚̩̹͍̘̀̉̅ͣ́̽̕͢͝o̧͒̾̿ͤ̕҉̠͔̜̩̙̼͚ḱ̵̤͔̤͚͖̦̼̘̬ͬͦ̍͌̐ͨͫ̓e͊̈́͆̽͒̏҉͏͉̤̺̜̭ͅ ̫̠͙̝̦̣͚̣̉͑͂ͩ̋ͪ̾t̟̯̿ͩ̾̏h̹͍̱̹̿̉ͪͤ͘͜e̶̠͈̟̖̩͑ͨ̾͆̀͞ ̴̷̡̰̯͐ͨ͑̋̿̄ͣh̹̦̯̀ͣ̊̋ͭ͛͗̽̌͢͡í̴̯̓̅̑v̢̦̱̹͎̝̭̭̿̍̽ͦͩͬ͆ë̟̠́̿̉̈́̎ͅ-̛̟͇̣͎̯ͭ͑̿̍̏̍́̐̽m̧̡̟͕ͭ̊̊̿į̵̢̞̦̪̼̻̝̮ͩ̄̒ͬ̎͑n̨ͦ̚҉̗̠̖d̗̖̮̙͛̋̋ͧ̽̊̚͝ ̨̨͓͓̮͍̞̮͆ͤ̒̋ͧ̚͡ř̤̬̩̣͚̙ͭ̈́͜ͅḛ̸ͦṕ̷͖ͬr͙̻̙̪̫̗̲̮̍͜ͅe̴͈͉͖͙̱͛̌sͤ͑̎ͣ̊͛̐҉҉̡͙͓̻̻̰̮͈e̢͈̾̾̏n̶̻̜̭̠̆͋t̸̴̩͕̤͉̲̆̿̔̐ͨͅi̡̫̪͇̬̖͖̜͉̩ͬ̏́ṋ̵̬̥̝ͩ̉ͦͧͬͦ̕͘ḡ͈̟̮̱̩̝͍͙̎̌ͣ̅̔ͪ́ ̖ͮ̾̐̋ͣ́ͫc͂̈́̋ͥͥ͜҉̵͇̻͕͎̘ͅͅḥ̡̬͕̤̉͞͝ä̡̺̟̗́ͥ̉ͭ̎́ͥ̚̕o̸̬̙̳̮͕ͧ̀͑͂̎̚͠ͅs̶̢͚͕ͥͣ͆͊̋̃.̧̦͇͇̖̜̇ͤͫ̎ͦ͝ ͔̝̬̲̰̰͖͓̐́͗̂Ĭͮ̒̃͏̩̤̦̩͇̥́ṋ̵̵̣͉̖̺̞̺́́̔v̴͖̦̟̯̦ͩ̄͊̂̎̄̐o̡͓͊̇̄ͪ̔ͩ̍̈́̚k̭̝͚̭̘͂̿ͮ͑ï͛̌̔͏̴̸͈͖̱ṅ̀ͥ̃̈́̃ͯ̊̈́͏̪̰̲̩͟ġ̴̹̝̜͙̦̙̪̑͊̃͗̆͒̿̑ ̽͒̒̅͟͝҉͍̻t̝͙͔̖̼͙͇̯͐̀̃̊͗̅͜h͈͔̱͉͖͙̟̅̽̉͑ͦ̃ͬ͞e͍͉͈̝̍̎ͣͪ̀̀͋͒ ̛̛̗̗̼̈́ͣ͘ͅf̶̴̙̣̫̲̠͗ͩ̀ͨ̓ͨ͠ě͋ͬ̀̌͊͊͑̔҉̶̺̙̙̝̯̗͎e̜͖͈̚l̶̵̲̞̙ͩͮ̾̇̉ͣͤi̵̧̖̖̟̬̽̇̀͒̓ͩ̾̐̃n͋̔͘҉̴̣̫̻̖̮̗̜͓g̛̣͉͉͓͕̘͍̫̿̾̈ͧ͂͋͘ ̧̪͚͉̹̹͛ͤͬ͋̓͂́o̪͙͈̜̻̬̬̥̓ͯ̿ͦ͛ͧ͋͌f̴͍̦̈̍ͧ̇ͦ̊ͧ͌̇͟͝ ̰̟̣̱́͗̍͗͗͟c̡̦̠͚̟̫̽͘͜h͈̆̊͢a̷̧̹͍̠̹ͨ̀͒͜ȍ́̔̎͐̂ͧ͏̪s̀́͢͏̗͙̘͇̟͈̠̻.̛̲͙̈̈̓ͬͬ́ ̞̤̫̜͖̤̱̯͍ͦͦ̍̇̾̎̈ͥW̴̡̦̳͖̯̳̲̙̺̌͆ͨͅi̟̰̤͇ͣ̍ͪͅẗ̷͈̘͈̱̹̗̥́͑͘h̴̙͋̄͗ͫ̒̉ͥ͟ ̧̠̳̘̲̼̚o̦͚͛͛̀ͨͯ̆͊̌́û̔͂̈́҉͉͖̫͇̭̘͘͝ț̢̺͖̰͈̫ͮͯͦͪ͂̚ ͙̻̬̝̹̞̼ͭ̔̓̊͋ͣ̍͠ͅo̬̘̘̲̲̫̮̎̌͑̎̍̌r̉ͅd̷͈ͯ̐ͨ͐ͨͮͩ̉́͢e̺̹͇͚ͮ̈́ͭͭͫͪ͂͟rͧͪ̏̊ͤͯ͋̌҉͙̖̳̩̼.̟̪̮̊ͦͨ ̵̴̰̦͙̗̈́ͭͧͤ̎̀T̵͈̞͈̫͔͍̞͗̎͠h̵̛̺̩̻̝̝͙͖̉ͫ̍͐ͫ̄̑ē̴̲̖̲̦̳̭̺̙ͩ̔ͩ͑̐͂́͟ ̪̺͙̮̘͎̙͐N̫̯̣̬̉̒̐͜e͈̫͌ͥ͗ͧ͝z̀̄̿͆̉̄̌̚͠͏̭̳̰ṗ̞͖͓̱̰͈̗̱͂̎̎̃ͫ̚ẹ̰̬̅̈́ͣ̃͋̃r̤͚̣͓͚͇ͯͩͩͮ̌͟͡d̥͉̬͚̞̳̔̃̾͂ͧͪ̒͡ḯ̝̱͙͋̔͌̿ͪ̋ͬ͠a̶̺͎͇̗̬̪ͦ̌̅̅ͦ̑ͅn̛̫̪̖͍̮̖ͬ̓ͨ͂̆͠ ̙̻͌͒͂ͮͣ̚͘h̹̠͉̹ͮ̒̾̌̾͆̒̃͠ǐ̦̣̦̩͍̲̣̇̈͊v̨̺̙̈́̂͐̿͂eͪ͒́̔̀͏̶̦̰͎̱̺-͕͍͎̰̤͙͆͗ͥ̆ͤ̃m̹̅̃͘i̳̮͍̳̼͓̓ͥͮ̚͝ͅͅͅṋ͎̻͉͉̼̿́ͤ͋ͭ̂͠d̷͖̞͔̘̻̱͋ͣ̏̒ ̯̙͍̹͖͍̱̖͂ͣͣͥ͢o̴͛̅͐̈̌̌҉̟̫̖͈͡f̺̪ͧ̆ͮ̎ͪ͆̃ ͉͍̝͖̥̎ͫͧ͞͝ç̮̼͌ͨ͋ͯ̚ẖ̴͙͓͉̲̤̹ͦͩ̑̈́ͦ̿̇ͭ̚͟a̵͙̱̳̠̿ͩͦ̽o͂̐̿̔̈́ͪ҉̟͈͍̲͔̜̞̜̼s̨̛̯̜̗̰͗̌͟.̧̛̲̞̞͖̭̹̔́̊̾͒ͫ́̑̅ ͙̱͈̳͂̍ͯ͛̄̑̀͘Z̢̧͍̥̮͚̥͕̎͌̄͐̒͒ȧ̸̭̠͚̰ͥ̀͝ͅl̛̝͙̥̩̠͉̿̃͌ͩͥ͢g̵̢̼̻̘̥̠͕̩ͯ͒͂̾ͧ̃o̸̳̒͋̽́́.̢̤͗̑̍̀ͭ̏ͬ̀ ̥͎͔͖̳̳͑̃͆̿͊̾ͮ̌ ̷̷̭̤̦̘̲̠͐̐ͥ͆̾ͪͥ̑Ḣ̞̂̆͆ͩ͋̑̂e̡͍̭̩̟̫ͯ͑ ̖̫͎̱ͬͣ͆̓͞w̧̛̺̖̄͆̆ͯh͑͏̨͕̳̬̜̗̬̺͙̤ǫ̸͔̜̙̣̫̇̔̒ͩ̄̚͠ ̶̮̲̲̥̪̏ͥ̾̈̓W̨͖̼͇͍̖̹̟͈̃̆͂̀̇̎̾̎a̦͖̝̠͂̓̃̋̈͋̽̀̚͜i̶͔͗̂ͭ̎͌ţ̵͓̳̘̊̓ͥ͝ͅs̯̟̭̯͕͕͓͉ͫͫ͛̉̌̍̎͘͡ ̨̼̻̩̟̮͔̹̃ͦ̃Bͨ̓̑̂ͥ̏҉̴̭͈̺͍̰̫̬̪ḝ̠̭̂̽ͫ͆͗ͅh͆̈́ͩ̍͛͋͞҉̴̤͔͈̬͇i̱̦̟̱͕̰ͪ͞͞ͅͅņ̵̟̫̘̯̭̖̺̜͒̎͂d̦̭̱̾̑͌̈́ͤ͗ ̛̤̲̂̄̍T̹͓̺̖̝̿̽̽̏́ͦ̿h̡͚̹̖̪͇̔͐̇ͦ̋e̝̳ͥͬ̏͋ͬ̕͡ ̸͍̹̠̽͂ͯ͜W̷͖̲̺̳̲̎̈́ͧ͆͐̈̂͌â̬͚̩̪̲̅͢͟l̋ͨ͛҉̱͇̯̣̺l͈͇͙̺̺̎̋͗̈.̸̴̢͕̗̫̼̳̹͂ͫ ̵̴͉͕̬̰̳̅̎̃ͤ̄̈́ͨ̆̃͢Ẕ̤͖͎͌ͮ͌͝Ā̮̜̲͖̦̜̟͛L̫̗̹͚͖̈ͨ̾̄̇̓̔ͬ͡Ǧ̡̜́͂͐̓́̓͠O̹̝ͥ̀̃͊ͭ̈̊!̧̥̪͇̆ ṋ̵̵̣͉̖̺̞̺́́̔v̴͖̦̟̯̦ͩ̄͊̂̎̄̐o̡͓͊̇̄ͪ̔ͩ̍̈́̚k̭̝͚̭̘͂̿ͮ͑ï͛̌̔͏̴̸͈͖̱ṅ̀ͥ̃̈́̃ͯ̊̈́͏̪̰̲̩͟ġ̴̹̝̜͙̦̙̪̑͊̃͗̆͒̿̑ ̽͒̒̅͟͝҉͍̻t̝͙͔̖̼͙͇̯͐̀̃̊͗̅͜h͈͔̱͉͖͙̟̅̽̉͑ͦ̃ͬ͞e͍͉͈̝̍̎ͣͪ̀̀͋͒ ̛̛̗̗̼̈́ͣ͘ͅf̶̴̙̣̫̲̠͗ͩ̀ͨ̓ͨ͠ě͋ͬ̀̌͊͊͑̔҉̶̺̙̙̝̯̗͎e̜͖͈̚l̶̵̲̞̙ͩͮ̾̇̉ͣͤi̵̧̖̖̟̬̽̇̀͒̓ͩ̾̐̃n͋̔͘҉̴̣̫̻̖̮̗̜͓g̛̣͉͉͓͕̘͍̫̿̾̈ͧ͂͋͘ ̧̪͚͉̹̹͛ͤͬ͋̓͂́o̪͙͈̜̻̬̬̥̓ͯ̿ͦ͛ͧ͋͌f̴͍̦̈̍ͧ̇ͦ̊ͧ͌̇͟͝ ̰̟̣̱́͗̍͗͗͟c̡̦̠͚̟̫̽͘͜h͈̆̊͢a̷̧̹͍̠̹ͨ̀͒͜ȍ́̔̎͐̂ͧ͏̪s̀́͢͏̗͙̘͇̟͈̠̻.̛̲͙̈̈̓ͬͬ́ ̞̤̫̜͖̤̱̯͍ͦͦ̍̇̾̎̈ͥW̴̡̦̳͖̯̳̲̙̺̌͆ͨͅi̟̰̤͇ͣ̍ͪͅẗ̷͈̘͈̱̹̗̥́͑͘h̴̙͋̄͗ͫ̒̉ͥ͟ ̧̠̳̘̲̼̚o̦͚͛͛̀ͨͯ̆͊̌́û̔͂̈́҉͉͖̫͇̭̘͘͝ț̢̺͖̰͈̫ͮͯͦͪ͂̚ ͙̻̬̝̹̞̼ͭ̔̓̊͋ͣ̍͠ͅo̬̘̘̲̲̫̮̎̌͑̎̍̌r̉ͅd̷͈ͯ̐ͨ͐ͨͮͩ̉́͢e̺̹͇͚ͮ̈́ͭͭͫͪ͂͟rͧͪ̏̊ͤͯ͋̌҉͙̖̳̩̼.̟̪̮̊ͦͨ ̵̴̰̦͙̗̈́ͭͧͤ̎̀T̵͈̞͈̫͔͍̞͗̎͠h̵̛̺̩̻̝̝͙͖̉ͫ̍͐ͫ̄̑ē̴̲̖̲̦̳̭̺̙ͩ̔ͩ͑̐͂́͟ ̪̺͙̮̘͎̙͐N̫̯̣̬̉̒̐͜e͈̫͌ͥ͗ͧ͝z̀̄̿͆̉̄̌̚͠͏̭̳̰ṗ̞͖͓̱̰͈̗̱͂̎̎̃ͫ̚ẹ̰̬̅̈́ͣ̃͋̃r̤͚̣͓͚͇ͯͩͩͮ̌͟͡d̥͉̬͚̞̳̔̃̾͂ͧͪ̒͡ḯ̝̱͙͋̔͌̿ͪ̋ͬ͠a̶̺͎͇̗̬̪ͦ̌̅̅ͦ̑ͅn̛̫̪̖͍̮̖ͬ̓ͨ͂̆͠ ̙̻͌͒͂ͮͣ̚͘h̹̠͉̹ͮ̒̾̌̾͆̒̃͠ǐ̦̣̦̩͍̲̣̇̈͊v̨̺̙̈́̂͐̿͂eͪ͒́̔̀͏̶̦̰͎̱̺-͕͍͎̰̤͙͆͗ͥ̆ͤ̃m̹̅̃͘i̳̮͍̳̼͓̓ͥͮ̚͝ͅͅͅṋ͎̻͉͉̼̿́ͤ͋ͭ̂͠d̷͖̞͔̘̻̱͋ͣ̏̒ ̯̙͍̹͖͍̱̖͂ͣͣͥ͢o̴͛̅͐̈̌̌҉̟̫̖͈͡f̺̪ͧ̆ͮ̎ͪ͆̃ ͉͍̝͖̥̎ͫͧ͞͝ç̮̼͌ͨ͋ͯ̚ẖ̴͙͓͉̲̤̹ͦͩ̑̈́ͦ̿̇ͭ̚͟a̵͙̱̳̠̿ͩͦ̽o͂̐̿̔̈́ͪ҉̟͈͍̲͔̜̞̜̼s̨̛̯̜̗̰͗̌͟.̧̛̲̞̞͖̭̹̔́̊̾͒ͫ́̑̅ ͙̱͈̳͂̍ͯ͛̄̑̀͘Z̢̧͍̥̮͚̥͕̎͌̄͐̒͒ȧ̸̭̠͚̰ͥ̀͝ͅl̛̝͙̥̩̠͉̿̃͌ͩͥ͢g̵̢̼̻̘̥̠͕̩ͯ͒͂̾ͧ̃o̸̳̒͋̽́́.̢̤͗̑̍̀ͭ̏ͬ̀ ̥͎͔͖̳̳͑̃͆̿͊̾ͮ̌ ̷̷̭̤̦̘̲̠͐̐ͥ͆̾ͪͥ̑Ḣ̞̂̆͆ͩ͋̑̂e̡͍̭̩̟̫ͯ͑ ̖̫͎̱ͬͣ͆̓͞w̧̛̺̖̄͆̆ͯh͑͏̨͕̳̬̜̗̬̺͙̤ǫ̸͔̜̙̣̫̇̔̒ͩ̄̚͠ ̶̮̲̲̥̪̏ͥ̾̈̓W̨͖̼͇͍̖̹̟͈̃̆͂̀̇̎̾̎ ṋ̵̵̣͉̖̺̞̺́́̔v̴͖̦̟̯̦ͩ̄͊̂̎̄̐o̡͓͊̇̄ͪ̔ͩ̍̈́̚k̭̝͚̭̘͂̿ͮ͑ï͛̌̔͏̴̸͈͖̱ṅ̀ͥ̃̈́̃ͯ̊̈́͏̪̰̲̩͟ġ̴̹̝̜͙̦̙̪̑͊̃͗̆͒̿̑ ̽͒̒̅͟͝҉͍̻t̝͙͔̖̼͙͇̯͐̀̃̊͗̅͜h͈͔̱͉͖͙̟̅̽̉͑ͦ̃ͬ͞e͍͉͈̝̍̎ͣͪ̀̀͋͒ ̛̛̗̗̼̈́ͣ͘ͅf̶̴̙̣̫̲̠͗ͩ̀ͨ̓ͨ͠ě͋ͬ̀̌͊͊͑̔҉̶̺̙̙̝̯̗͎e̜͖͈̚l̶̵̲̞̙ͩͮ̾̇̉ͣͤi̵̧̖̖̟̬̽̇̀͒̓ͩ̾̐̃n͋̔͘҉̴̣̫̻̖̮̗̜͓g̛̣͉͉͓͕̘͍̫̿̾̈ͧ͂͋͘ ̧̪͚͉̹̹͛ͤͬ͋̓͂́o̪͙͈̜̻̬̬̥̓ͯ̿ͦ͛ͧ͋͌f̴͍̦̈̍ͧ̇ͦ̊ͧ͌̇͟͝ ̰̟̣̱́͗̍͗͗͟c̡̦̠͚̟̫̽͘͜h͈̆̊͢a̷̧̹͍̠̹ͨ̀͒͜ȍ́̔̎͐̂ͧ͏̪s̀́͢͏̗͙̘͇̟͈̠̻.̛̲͙̈̈̓ͬͬ́ ̞̤̫̜͖̤̱̯͍ͦͦ̍̇̾̎̈ͥW̴̡̦̳͖̯̳̲̙̺̌͆ͨͅi̟̰̤͇ͣ̍ͪͅẗ̷͈̘͈̱̹̗̥́͑͘h̴̙͋̄͗ͫ̒̉ͥ͟ ̧̠̳̘̲̼̚o̦͚͛͛̀ͨͯ̆͊̌́û̔͂̈́҉͉͖̫͇̭̘͘͝ț̢̺͖̰͈̫ͮͯͦͪ͂̚ ͙̻̬̝̹̞̼ͭ̔̓̊͋ͣ̍͠ͅo̬̘̘̲̲̫̮̎̌͑̎̍̌r̉ͅd̷͈ͯ̐ͨ͐ͨͮͩ̉́͢e̺̹͇͚ͮ̈́ͭͭͫͪ͂͟rͧͪ̏̊ͤͯ͋̌҉͙̖̳̩̼.̟̪̮̊ͦͨ ̵̴̰̦͙̗̈́ͭͧͤ̎̀T̵͈̞͈̫͔͍̞͗̎͠h̵̛̺̩̻̝̝͙͖̉ͫ̍͐ͫ̄̑ē̴̲̖̲̦̳̭̺̙ͩ̔ͩ͑̐͂́͟ ̪̺͙̮̘͎̙͐N̫̯̣̬̉̒̐͜e͈̫͌ͥ͗ͧ͝z̀̄̿͆̉̄̌̚͠͏̭̳̰ṗ̞͖͓̱̰͈̗̱͂̎̎̃ͫ̚ẹ̰̬̅̈́ͣ̃͋̃r̤͚̣͓͚͇ͯͩͩͮ̌͟͡d̥͉̬͚̞̳̔̃̾͂ͧͪ̒͡ḯ̝̱͙͋̔͌̿ͪ̋ͬ͠a̶̺͎͇̗̬̪ͦ̌̅̅ͦ̑ͅn̛̫̪̖͍̮̖ͬ̓ͨ͂̆͠ ̙̻͌͒͂ͮͣ̚͘h̹̠͉̹ͮ̒̾̌̾͆̒̃͠ǐ̦̣̦̩͍̲̣̇̈͊v̨̺̙̈́̂͐̿͂eͪ͒́̔̀͏̶̦̰͎̱̺-͕͍͎̰̤͙͆͗ͥ̆ͤ̃m̹̅̃͘i̳̮͍̳̼͓̓ͥͮ̚͝ͅͅͅṋ͎̻͉͉̼̿́ͤ͋ͭ̂͠d̷͖̞͔̘̻̱͋ͣ̏̒ ̯̙͍̹͖͍̱̖͂ͣͣͥ͢o̴͛̅͐̈̌̌҉̟̫̖͈͡f̺̪ͧ̆ͮ̎ͪ͆̃ ͉͍̝͖̥̎ͫͧ͞͝ç̮̼͌ͨ͋ͯ̚ẖ̴͙͓͉̲̤̹ͦͩ̑̈́ͦ̿̇ͭ̚͟a̵͙̱̳̠̿ͩͦ̽o͂̐̿̔̈́ͪ҉̟͈͍̲͔̜̞̜̼s̨̛̯̜̗̰͗̌͟.̧̛̲̞̞͖̭̹̔́̊̾͒ͫ́̑̅ ͙̱͈̳͂̍ͯ͛̄̑̀͘Z̢̧͍̥̮͚̥͕̎͌̄͐̒͒ȧ̸̭̠͚̰ͥ̀͝ͅl̛̝͙̥̩̠͉̿̃͌ͩͥ͢g̵̢̼̻̘̥̠͕̩ͯ͒͂̾ͧ̃o̸̳̒͋̽́́.̢̤͗̑̍̀ͭ̏ͬ̀ ̥͎͔͖̳̳͑̃͆̿͊̾ͮ̌ ̷̷̭̤̦̘̲̠͐̐ͥ͆̾ͪͥ̑Ḣ̞̂̆͆ͩ͋̑̂e̡͍̭̩̟̫ͯ͑ ̖̫͎̱ͬͣ͆̓͞w̧̛̺̖̄͆̆ͯh͑͏̨͕̳̬̜̗̬̺͙̤ǫ̸͔̜̙̣̫̇̔̒ͩ̄̚͠ ̶̮̲̲̥̪̏ͥ̾̈̓W̨͖̼͇͍̖̹̟͈̃̆͂̀̇̎̾̎

Disclaimer: For public-health concerns, this article has been cancelled by the FDA.

The Why[edit | edit source]

Oh, wouldn't YOU like to know?
Yes, actually, I would.
Oh. Well, you see...
What?
I have a confession to make.
What?
.
.
.
.
Z̸̨̡͚̲͇̗̞̗̺͕͉̦̥̣̞̀͋͒͛̎̓̈̄͊͛͗̄͐͐̃̽̈́͜͜Ą̶̞̞̦͓͕̬̘̖͎̫̝̤͕̝̭̬̘̜̖͊̌̾̇͗͛͋̃̀͒̄̿̌͌̚̕͝͝Ļ̴̨̩͎̻̘̗̫̝̩͍͈͓̟͎͉̪̻͕̋͗̊̽̀̆̉͑͌͌͊͒͆͋̚̕͘͘͜͠G̸̨̨̛̩̻͍̙̟͉̠̠̟͇͕͕͍̯̥̋̍̅̑̂̈́̑͗̓̿̔̂̀̏̅͗͘O̸̧̡͍̰͈̝̱̯̘̱̬̥̗̭͖̬̦̹͋̀̇͆́̿̑͌̎͛͛̀͌̀̾̕̕͝͝ ̸̢̨̛̛̭͍͔̹͓̜̦̩̤̬̤̳͇͍͗̃̾̈́̄́̊̑̽̓́̾͘̚͜͝͝W̵̡̡̲͙̞̱͓̥͇͚̯̞͈͓̫̮̠͓̬̾̓͋̽͌̄̈́̈̂́͆̑̓̾̒̔̒͝͝ͅA̶̢̧̢͕͇̘͙̥͓̫̱͈̞̱̪̪͍̙̐̏̇̈́̎́̀̈́̍̿͛̈́̋̋̒͘͝L̵̦̰̻̺̪̹͖̙̠̫̫̳̖̞͙̱͕̓̑̉̇̓́̆̈́̄͗̾̀̇̏̍͐͆̚̚͝K̸̨̧̼̪͚̜̱͔̺̙̯̲̦͇̗͇̲̫̗̻͌̈́̂̑̋͊̌̈́́̍̏́̉̀̚͠͠͝S̶̡͈͖̞̱̱̺͙̫͎͙͇̙̭͈͎̣̈̃̾̾̐̃̑̔͂͗̆͆̈́͋͒̈̆̕͝ ̷̨̢̬̬͖̝̤̳̝̝̰̣̞̯͇̹̰͚͖̮̄̽̌̎̋͛̈̄̑̂̓̎̾̐̕̚͠A̴̢̡̹̗̮̦̠͈̘̫͍̠̯̞̱̤̞̔̎̀̏̓͑̏̑̃̑̍̽̈͋̐͑̒̚M̵̡̨͍̗͙͎̻̼̦̹͕̝̺͓͙͉̘̒̿̿̋̈́͌̋͌̋̇̊̀̈́̆̌͘͜͝͠ͅƠ̷̢̨̺̘͔͍̟̠̤͔̖̱̰̱̠̼͈̤͙̓́̊̑̿͋͌̅̎̈́̃̾͑̉̾̉͝͝N̵̡̡̧͈̲̬͖̳̠̪̪͔̺͚̠̳̳̖̗͕̄́̆̀̇̅̏͌̅́̒̆̆̀̾̈́̕͠Ģ̸̢̛̛̮̞̫̠̫̥̱͈̙̯̭͔̥̺̑̄̿̿͌͊̓̅̾̅̂̎͋͋͜͝ ̸̡̧̢̯̜̦̙̻̠̣̭̙͚̻͈̇͆̋͌͋̄͂̆̈́̇̔͂͋͐̾͘̚͜͜Y̶̨̛͇̤̺͙͔̬͇̬̖̗̮͎͍̩̲͔̔͒̂̊̏̈́̊͂͗͛̀̕͘̚͝͝Ơ̸̢̧̟̳̹͈̰̘̱̳͕̪͉̺̰̰̑͆̍̈̊̍̆́͑͑̀̑̐̓͂̽͜͠͠Ų̷̢̛̲͖̼̝͉̘̞̜̲͎̠͕͎̫͓̫̥̑̈͑̓̌̈́̀̏͒͂̎͌͗̋̉̅̂̂ͅ

This article is part of the
ILLOGICOPEDIA GUIDE TO INTERNET MEMES
Doublesguy.jpg

$w4gAngry German KidAn HeroBaby SharkBed Intruder SongBel-AirBOMBARDMENT!CaramelldansenChocolate RainChuck NorrisCory In The House (Anime Series)CreepypastaDelta AirlinesDesuDo you know why we stopped the car?DogeDogecoinDoggoThe DressDSFARGEGFidget SpinnerFingerboxGrand DadGreen de la BeanHarambe the GorillaHBrO4Hollywood Superstar Shia LaBeoufI like turtlesI took an arrow to the knee It is a mysteryJeff The KillerLaurel and YannyLeeroy JenkinsLolwutMega MilkMLGMudkipzNuma NumaNyan catOver nine thousandPalm FacePARTY HARDPool's closedRichard DawkinsRick rRrollRick rollRickless rollRoblox death soundRoflcopterSee AlsoShoop Da WhoopSlendermanSuper IdolThat PoppyShayanismTwitch Plays PokemonUgandan KnucklesV a p o r w a v eWe Are Number OneWeegeeZalgoZero Wing     Add >>>