A

From Illogicopedia
Jump to navigation Jump to search
AHH!!!!!

A (pronounced snuffaluffagus) is the first letter in the alphabet. It is also a word. How can it be two things at once??? How??? *BRAIN EXPLODES*

Okay, after picking the bits of my scattered brain from the floor, I have come to the conclusion that the letter A is some sort of schizophrenic shape-shifter moonlighting as two different letters at once. How do I know this? How? Because I'm a lexicographer type person.

Actually no, it is a letter, with a word taking it as itself.

But that's stealingǃ

nobody cares

Things that begin with the letter A[edit | edit source]

 • Elephant (wait hold on a f̡̨̩͈̤̘̗̋ͯͪ͌ͮ̀̓͊̄̈́̾̓́̕͡ͅ͏̴̶̴̡̡̡̧̬͖͍̰͓̖̜̩͕̤͍͚͎̦̫̲̮̳͉̰̪̭̯̳̖̙͎̪͖͔͔̯̘̜̒̎̐͂̾ͣ͗̃̃́́͋͗̎̓̾͌ͮ̈̑̉̈́̌́ͯ̎̓̅̄ͭ̔ͩͨ̎͂͗ͬͫ̏̀̊̽ͦ̊̏̑͂ͨ͑͘͘̚͘̕͟͟͡͠ͅ͏̴̧̘̟̜͙̘̻͚͓͍̮̭ͦ̇̍̉̅͛́̀͋̽ͤͮ̀̚͝҉̘̳͎͓̺̣̯̝̏̅̓̌ͤͮ͗̈́̉ư̴̵̢̨̧̛̛̬̹̺͍̠̫̱̰̜̫̺̦̺̟̞̫̰̠̤̟͙̖̮͎̝̺̫̣̟͖̘̺̮̫̌͌ͮ̉̏́ͫ͐ͯ̏͊̽ͫ͐̽͆́ͤͮ̇́̽̆̿ͪ͊̒̍ͧ͑̿͋͌͛̎͆͋̐̈́́ͭ̂̕̚͘͘̚͢͟͜c͓͏̵̷̨̧̡̖̞̮̟̺̩̱̜̯͚̬͙͍̥̗̺̫͈͈̩̟͖̣͕̫̭̝ͣ̆̾ͪͬͨ͆ͧ̃͗ͥ͒ͮ̒ͮ́̊ͬ̋ͨ̃̓ͫ͑̈̈́́͋͋͗͛͟͟͠͡͠͡͏̧̙̺̬̣͖͊́͑́̌͊ͨ̚͢ͅ͏̴̸̧̡̨̡̨̺̦͖̱̭̲̠̱͖̮͖̬̤̪̻̦́ͮͤͪ̑ͬ̉̾̂̐͌̈̊̋͋̾̎͏̴̶̶̵̷̧̥̖̖̟̦͖̰͉̜̳͇͈͚̭̫͈̮̩͖̙̥̘̼͉̠̙̦̙̺̲̪͉͇̹̱̆̾̔ͫ͗ͣ͗̆ͧ͆̀̑͌̆̿̍ͧͧ́ͪ̔ͧ̊ͣ͠͡͠͝ͅk̡̢̼̻̖̮͇͎͆̾͗̕͠͝͏̸̨̧̨̨̨͔̼̲̫̺̗̼̼̘͎͔̯̪̞͍̲͕̹̦̮̪̮̥̟̘̳̎ͦ̀̆̀ͯ̊̾͆̐̏̓̔͛ͧ̇ͧ̓̉̃̅̂ͮ̃̀͌͊ͫ̏ͧͤ̄̕͟͢͠͠͝҉̴̶̴̵̶̵̷̴̴̡̨̧̡̛̛̛̤̫̮͓͖͍̦̖̫̱̯̜̜̯̠̞͓̳̮̞̘͇̩̟̱̫͓͙̟͔͇͍̥̘̟͕͈̲͙͈͖͉̯̩͓̪̖̦̙̣̠͚̗̜̖̖̙͍̗̬̯̼͙̥̦͍̑͌ͦ͋͒͛̔ͩ̓ͥ͊͂͂ͥ͋̌̎͐̂̿̈̀̎̒ͩ̇͌ͫͪ͆ͬ͊̇̉̒̌ͪ̾ͦͫ̑͑̀ͮͬ̊̃̉̀́̔̑̌̿̑̿̔̐̑̀͆ͥ̀̄̾ͯ̽̏̍̈̓̓̋ͫ̆ͯ̈́͂̄ͪ̓ͨ̇̈ͤ̽͌̕̚̕͘͢͜͢͢͢͟͟͞͡͡͠͞i̶̸̡̨̨̨̛̤̣̦̺͎̤͖̘͕̣̦͎̣̫̭ͥ̊̈͑̓͑͋̉̅ͪ̒ͧͪ̿̋͗ͣ̌̽̚͞ͅͅn̮̳̱̙̼͓̲̮̈ͭͥ́ͣͭ̍̈͛̔̃̽͆̍̒͘͟͠͏̵̸̸̷̡̡̨̧͚͕̻͓̺̖̹̤͈̟̻̼͖̪̮̜̬̰̫ͯͣ̃̀̐ͮ̂̇̏̄͊̎ͧ͋̉ͣͧ̚͘҉̶̷̢͙̖̬̟̲̲̰̹̞̺̒̒̔ͫ́ͧ̇̿͌ͨͧ̓̏̋ͣ͂̏ͭ̚͡͝g̷̴̵̨̨̡̩̠̗͔̲͈̜̳̗͔̮̥̩̲͓̭͍ͩ̑͐̐̀̾͑̀̂ͣ̋̓́ͭͪ̒̂͋̚͟͝҉͕̭̩̝̦̀̀͌ͭ̋͠҉̧̬͔͔͎̝̤̻̩͇͍͙̥͖̞͔ͤ̏ͬͯͧ̓͛̉̀̇ͭ̏ͭ̀͢͟͞҉̰͍͓̈́ͦͧ̊҉̸̸̷̧̡̧̪̩̞̗̭̝̮̻̳̤̤̹͚̝̆̀ͫ̈́͑̓́ͬ͛ͫ̃́ͭ̇̃̀͋̍ͨ͘ second)
 • A great article
 • AAAAAAAAA!
 • Abortion
 • Ae-tan
 • Africa
 • Ah, yes, more nonsense
 • America
 • Angry German Kid
 • Angry Video Game Nerd
 • Anonymous
 • Antarctica
 • Amblyopia
 • Anus
 • Anything
 • Arabs
 • Asshole
 • Asperger Syndrome
 • Australia
 • Autism
 • Aym
 • Antidisestablishmentarianism
Letters of Sanity:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Bi
Letters of Insanity:
| Å | Ǻ | Ä | | ? | ! | he | & | $ | £ |Ð | | | | | Elemeno | ß | ד | | | ᏴᏑ | | | | | | | | ۩ | | | æ | œ | | ☔️ | 🍕 | ö | | ȫ | ʘ | : | | | * | ~ | | Ψ | | | | Þ | Ü | 💤 | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Numbers of the Alphabet