Laos

From Illogicopedia
Jump to navigation Jump to search

Lào là lào chứ, ci anh em mô hấn cứ xóa tê nạ. Rành bực đó. Lào làm an iem zới diệt nam đó, biết hông


Also known as ŝ̛̥͏̯҉̡̗̜̤̻͓͛ͨ̾̒ͭ̈́̕͠͏̙̭̒̂̃̂̾ͨͬ̕͢͜͏̶̴̨̻͉̜̲̩͙̘̘̺̫̠̎̄͑̑̐̑ͩ̒̉ͤ͌́̔̏ͦ̓̕̚͝͠ͅǫ̶̵̛̤̘̭̫͙̞̪̻̥̣͈̱͈̑̑̇̔̎̌̓̒̅̊̎ͯ̔͌ͪ́̎͂ͧ͆̀̉̐̈͆̆ͯ̉̔̉ͪ͂̇͢͠͝m̸̴̧̢̨̪̬̬̜̖͈̥͈̭ͥͣ͗ͤͨ͌̓ͥͪͦ͞ề̶̶̶̷̥̹͈̰͓̌̎̃͘͡͝ẅ̼̜̳̳̯̮̪̋̏͌ͪ́̑̐͆͊ḩ͇̫̻̖̲̗͔̬̩͚̠̓͋ͪ̀̋́̂͠e̴̷̡̢̫̫̖͙̭̖̜͑̉ͫ̑́̄̑ͥ̓̈́͟ͅ͏̚҉̢̢̜̣̭͇̥̪̟̩̞̙̮̎̃́̂͑͒̓̏̀̎́̒͂̓̀̔ͧͮ́̕͟͜͜͝͠r̡͓̮̤͓̱̼̅͂́ͨȩ̦̪̣͐͞